Adatkezelési tájékoztató
 

Tartalomjegyzék
1. Adatkezelési tájékoztató célja
2. Alapfogalmak
3. A személyes adatok birtokunkba kerülésének és tárolásának módja, az adatkezelés
biztonsága webhelyünkön
a. 3.1.2.Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés
b. 3.1.3. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés
c. 3.1.4. A regisztrációval együtt járó adatkezelés
4. További adatkezelések
5. Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységünkről
6. Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
7. Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
8. Adatbiztonsági intézkedések
9. A Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
10. Az adatkezelés során Önt megillető jogok
12. Egyéb rendelkezések

 

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő neve: Forgács Zsuzsanna
Adatkezelő címe: 1094 Budapest, Viola utca 16-08. 1/101.
Adatkezelő e-mail címe: photo@forgacszsuzsi.com
Adatkezelő telefonszáma: 06305022715
Adatkezelő adószáma: 66879734-1-43
/ továbbiakban, mint Adatkezelő/

1.) Adatkezelési tájékoztató célja

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Forgács Zsuzsi Photography által alkalmazott
adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a
jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió
rendeletében /GDPR/ meghatározott elvárásoknak. Az érintettek előzetes tájékoztatási
kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011.ávi
CXII törvény is előírja. Az adatvédelmi tájékoztató elérhető fent nevezett cég
www.forgacszsuzsi.com weboldalán.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor
megváltoztassa, természetesen az érintettek időben történő értesítése mellett. A vállalkozás
vezetői és dolgozói nagyon odafigyelnek a személyes adatok védelmére, és biztonságára.
A Forgács Zsuzsi Photography vállalkozás a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és
megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok
biztonságát garantálja.

2.) Alapfogalmak

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító
alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összessége.
személyes adat: bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható természetes
személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az
adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek.
adatalany/érintett: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy
egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt közvetlenül vagy közvetve
(név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján) azonosítani lehet.
különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy
pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti
tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó
és a bűnügyi személyes adat.
bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel
vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a
bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás
szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre
vonatkozó személyes adat.
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet,
például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép stb.) rögzítése.
adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése
(függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől).
adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok
feldolgozását végzi.
érintett jogai: az adatalanyt még az adatkezelés megkezdése előtt, de ezen felül kérésére
bármikor egyértelműen tájékoztatni kell az adatkezelés minden részletéről.    Az érintett
kérheti adatai helyesbítését, bizonyos esetben törlését is, valamint törvényben meghatározott
esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.
az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben
elrendelt kötelező adatkezelés.
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez. Különleges
adatok esetében szükséges az írásos forma.
megfelelő tájékoztatás: az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az
adatkezelés a hozzájárulásán alapul-e vagy kötelező, továbbá egyértelműen és részletesen
tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és
jogorvoslati lehetőségeire is.
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatbiztonság: az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és megsemmisítése elleni
műszaki és szervezési megoldások rendszere.

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.
https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

3.) A személyes adatok birtokunkba kerülésének és tárolásának
módja, az adatkezelés biztonsága webhelyünkön
Ügyfelek adatai több féle módon kerülhetnek a birtokunkba:
Személyes adatok szolgáltatás nyújtása, szerződéskötés illetve megrendelés során kerülnek
birtokunkba.

3.1. A megrendeléssel és a számlázással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.
Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a)
pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.
Az adatkezelés célja
A jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési
kötelezettség teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak
a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg
kell őrizniük.
Írásban felvett megrendelések a számla mellékletét képezik, ezért a számlával egyforma
jogszabályi feltételekkel tárolhatók.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám, adószám
Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8
évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott

hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján
jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Ha a terméket nem a vásárló viszi, illetve szállítja el, akkor futárszolgálatot veszünk igénybe.

3.1.2.Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv.
5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez
alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az Adatkezelő és az adatfeldolgozó / futárcég/ az adatokat a megrendelt áru kiszállításának
időtartamáig kezeli.
Ha Ön engedélyt ad arra, hogy adatait felvigyék a cég számítógépes rendszerébe, és
információt, hírlevelet küldjenek az Ön részére, akkor további adatkezelés is keletkezik az Ön
hozzájárulása alapján:

3.1.3. A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető
feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az

adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2)
bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a legfrissebb és legjobb ajánlatokról, akciókról.
Tájékoztatjuk arról, hogy a hírlevélben nem csak az Adatkezelő, hanem más gazdasági
társaságok reklámjait is elhelyezzük, azonban számukra az Ön személyes adatait nem adjuk
át, nem továbbítjuk.
A kezelt adatok köre:
Név, cím, e-mail cím, telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:
Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

3.1.4. A regisztrációval együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával
összhangban az Ön hozzájárulása
Az adatkezelés célja:
A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást
tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni)
A kezelt adatok köre:
Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a
megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.
Az adatkezelés időtartama:
A hozzájárulásának visszavonásáig.

4.) További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes
tájékoztatatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere
és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).
Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli
adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az
Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen
személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról
kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

5.) Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó

tevékenységükről
A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás
Az adatfeldolgozó megnevezése: Forgács Zsuzsanna
Az adatfeldolgozó elérhetőségei: 
Telefonszám: 06305022715
E-mail cím: photo@forgacszsuzsi.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok
tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

6.) Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Az adatfeldolgozó megnevezése: Forgács Zsuzsanna
Az adatfeldolgozó székhelye: 1094 Budapest, Viola utca 16-08. 1/101.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: 06305022715
Az adatfeldolgozó e-mail címe: photo@forgacszsuzsi.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a
megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a

telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően
haladéktalanul törli.

7.) Hírlevél küldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető neve: Forgács Zsuzsanna
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető székhelye: 1094 Budapest, Viola utca 16-08. 1/101.
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető telefonszáma: 06305022715
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető e-mail címe: photo@forgacszsuzsi.com

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a
hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mailcímét a
hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

8.) Adatbiztonsági intézkedések

Papír alapon kezelt adatok biztonságát úgy adatkezelő úgy védi, hogy csak az arra
jogosultak /alkalmazottak, cégvezetők / férjenek hozzá. Velük titoktartási szerződést
kötöttünk.
Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak
érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.

9.) A Cooki e-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Mi a süti (ún. „Cookie”)?
A süti (ún. „cookie”, továbbiakban: „Süti”) olyan adatcsomag, amelyet a megtekintett
weboldalak helyeznek el a számítógépére. A Sütik számos funkcióval rendelkeznek, így
többek között a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk, felhasználói
szokások eltárolására szolgálnak. A Sütik információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói
beállításokat, ez által lehetőséget adnak a felhasználói élmény növelésére. A Süti használatát a
böngészőn belül Ön bármikor beállíthatja, amelynek módja a böngésző Súgó részében
fellelhető.
A Sütik lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” Sütik. Az állandó Sütit a böngésző egy
meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az
ideiglenes Sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan
törlődnek.
 Miért használunk Sütiket?
Weboldalunk Sütiket használ, amelynek célja
 látogató beállításainak, használati szokásainak (pl. honlapon töltött idő) rögzítésével
az oldalon való navigáció, és ez által a honlap használatának megkönnyítése,
 weboldalunk fejlesztése,

 ügyfél és felhasználói élmény növelése,
 statisztikák gyűjtése a személyre szabott weboldal használat érdekében,
 célzott hirdetések elhelyezése a felhasználók számára.
A Cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A
cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének
küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk
használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt
gyűjtsünk a látogatóinkról. A Cooki e-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és
nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A Cooki e-k (sütik) gyakran olyan
egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön
eszköze tárol.
Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre
tárolásra kerül számítógépén.
A Cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az
adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön
hozzájárulása.
A honlap által használt Cookie-k főbb jellemzői:
Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a
fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.
Korhatásos tartalom cookie: Ezek a sütik a korhatáros tartalom jóváhagyásának tényét és
azt rögzítik, hogy az érintett 18 éven felüli, élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra.
Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.
Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a
látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzített az utoljára megtekintett kategóriát.
Élettartama 60 nap.
Ajánlott termékek cookie: Az „ajánlom ismerősömnek” funkciónál az ajánlani kívánt
termékek listáját rögzíti. Élettartama 60 nap.
Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes
nézetre. Élettartama 365 nap.
Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a
cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.
Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.
Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-
e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.
Kiléptetés cookie: Az opció szerint 90 nap után kilépteti a rendszer a látogatót. Élettartama
90 nap.
Backed azonosító cookie: Az oldalt kiszolgáló backed szerver azonosítója. Élettartama a
böngésző bezárásáig tart.
Amennyiben Ön nem fogadja el a Cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem
lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi
linkeken találhat:
1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-
managecookies#ie=ie-11
2. Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-
yourcomputer
3. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

10.) Az adatkezelés során Önt megillető jogok
Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:
 a tájékoztatáshoz való jog,
 az adatok helyesbítéséhez való jog,

 az adatok törléséhez való jog,
 az adatok zárolásához való jog,
 a tiltakozás joga.
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes
adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt
adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az
adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg
az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait
helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő
legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelő
törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5)
bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így
például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés
sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés
esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül –
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy
törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban

vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

11.) Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre
vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett
jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530
Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések
megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az
Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

12.) Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a
szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály
felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása,
illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

© 2019 by Forgács Zsuzsi
 

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

Forgács Zsuzsi

Email: photo@forgacszsuzsi.com

Phone number: +36305022715

Graphic design by: Valentini Nikolett
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now